ALKALOZA

Medycyna » ALKALOZA

Alkaloza jest to niedobór jonów wodorowych lub nadmiar jonów wodorotlenowych w ustroju. Procesy przemiany materii prowadzą raczej do nadmiaru jonów wodorowych. Zaburzenia metaboliczne na ogół zwiększają jeszcze produkcję jonów wodorowych, a upośledzenie czynności nerek i płuc ogranicza ich wydalanie. Dlatego alkaloza jest rzadziej występującym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej niż kwasica i rzadko powstaje samoistnie. Na ogół alkaloza jest skutkiem nadmiernej podaży zasad (alkaloza metaboliczna) lub hiperwentylacji (alkaloza oddechowa).

Jako przyczynę alkalozy metabolicznej wymienić należy nadmierne przyjmowanie zasad i utratę jonów wodorowych przez przewód pokarmowy (na skutek wymiotów) lub z moczem w stanach niedoboru potasu. W alkalozie metabolicznej stwierdza się wzrost pH krwi i ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla krwi tętniczej oraz zwiększenie zasobu zasad.