Cząsteczka

Medycyna » Cząsteczka

Cząsteczka — jest to najmniejsza występująca samodzielnie ilość danej substancji. Może ona składać się z jednego lub kilku atomów. Cząsteczka Na"5" składa się z jednego atomu sodu, cząsteczka NaCł składa się z 1 atomu sodu i 1 atomu chloru, cząsteczka NaHCOs — z 1 atomu sodu, 1 atomu wodoru, jednego atomu węgla i 3 atomów tlenu, cząsteczka wodoru z 2 atomów wodoru. Ciężar cząsteczkowy jest sumą ciężarów atomowych danej substancji. Na przykład ciężar cząsteczkowy NaCl wynosi 23 + 35,5 = 58,5. Mol (M), czyli gramocząsteczka danej substancji, jest to jej ciężar cząsteczkowy wyrażony w gramach. Na przykład ciężar cząsteczkowy NaOH wynosi 23 + 16 +' 1 = 40. Milimol (mM) jest to jedna tysięczna część mola. Mol sodu wynosi 23 g, milimol sodu •— 23 mg. Roztwór m o lar n y powstaje z rozpuszczenia 1 mola danej substancji w rozpuszczalniku tak, aby objętość roztworu wynosiła 1 1.