Iloraz inteligencji

Medycyna » Iloraz inteligencji

Iloraz inteligencji oblicza się za pomocą skali inteligencji (testu), składającej się z wielu prób ułożonych według stopnia trudności wzrastających wraz z wiekiem. Za rozwiązanie poszczególnych prób dziecko otrzymuje ustaloną ilość punktów, które sumuje się i przelicza według ustalonego klucza, co daje wiek inteligencji. Wiek inteligencji dzieli się następnie przez wiek życia i mnoży się przez 100, otrzymując iloraz inteligencji danego dziecka.