Kwasica

Medycyna » Kwasica

Kwasica jest to nadmiar aktualnych lub potencjalnych jonów wodorowych w ustroju. Acidemia oznacza wzrost stężenia jonów wodorowych w osoczu. Na przykład wyrównana kwasica jest kwasicą bez acidemii, gdyż w ustroju Istnieje nadmiar jonów wodorowych, ale stężenie ich w osoczu nie jest podwyższone.

Kwasie a metaboliczna jest skutkiem nadmiernego wytwarzania jonów wodorowych w ustroju. Kwasica nerkowa jest skutkiem upośledzonego wydalania nerkowego jonów wodorowych. Kwasica oddechowa jest skutkiem upośledzonego wydalania potencjalnego jonu wodorowego (C02) przez płuca.

Alkaloza jest to deficyt jonów wodorowych lub nadmiar jonów OH w ustroju. Alkalemia jest to zmniejszenie stężenia jonów wodorowych w osoczu. Akaloza metaboliczna jest to nadmiar zasad w ustroju. Alkaloza oddechowa jest to niedobór potencjalnego jonu wodorowego (CO,). Stężenie jonów wodorowych może być wyrażone w wartościach bezwzględnych, tj. ekwiwalentach/l, lub jako pH. pH jest to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych. pK wyraża ujemny logarytm dziesiętny stałej dysocjacji kwasów lub zasad. Układy buforowe są to mieszaniny słabych kwasów i ich soli, dzięki którym pH roztworu nie zmienia się lub zmienia tylko nieznacznie, po dodaniu do tego roztworu silnego kwasu lub zasady. Zasób zasad jest to stężenie dwuwęglanów. Określa się go na podstawie ilości dwutlenku węgla uwolnionego pod wpływem dodania silniejszego kwasu. pC02 — ciśnienie parcjalne C02 świeżej krwi, pobranej bez dostępu powietrza. Całkowita zawartość C02 osocza — jest to suma dwutlenku węgla -uwolnionego z dwuwęglanów i dwutlenku rozpuszczonego (fizycznie) w osoczu. Nadmiar zasad (BE) — wyraża nadmiar zasad lub niedobór kwasów. Dodatnie wartości BE są charakterystyczne dla alkalozy, ujemne dla kwasicy metabolicznej. Zasady buforowe (BB) — jest to suma anionów buforowych. Standardowy dwuwęglan — jest to stężenie dwuwęglanów osocza krwi całkowicie utlenowanej przy pC02 równym 40 mm Hg.