METODY BADANIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA

Medycyna » METODY BADANIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA

Wykładnikiem rozwoju psychicznego małego dziecka jest jego własna aktywność zarówno ruchowa, jak i umysłowa. Są one tak ściśle związane ze sobą, że obecnie coraz częściej używa się pojęcia rozwoju psychoruchowego zarówno w odniesieniu do normy, jak i patologii.

Psychoruchowy rozwój dziecka ustalany jest w oparciu o badania psychologiczne przeprowadzane przez psychologów. Lekarz może jedynie ogólnikowo poprzez szereg pytań zorientować się co do poziomu rozwoju dziecka. Badania psychologiczne obejmują wywiady z rodzicami dziecka, badania testowe i obserwację dziecka. Wywiady z rodzicami mają na celu możliwie dokładne zebranie danych dotyczących rozwoju dziecka i jego warunków środowiskowych.

Obserwację dziecka przeprowadza psycholog albo podczas badania testowego albo w świetlicy obserwacyjnej, gdzie dziecko zachowuje się w sposób dowolny lub też zostaje celowo postawione w rozmaitych sytuacjach, np. w dobranej grupie dziecięcej, i wtedy psycholog rejestruje jego reakcje. Badania testowe oparte są na metodach eksperymentalnych, które stały się punktem wyjścia skal rozwojowych. Skale te, składające się z szeregu zadań i prób, zostały wystandaryzowane i znormalizowane, to znaczy sprawdzone na dużej grupie dzieci w tym samym wieku, dobranych przypadkowo.