Poradnia dziecięca profilaktyczna

Medycyna » Poradnia dziecięca profilaktyczna

Poradnia dziecięca profilaktyczna zajmuje się dzieckiem do lat trzech, nie zawsze do lat siedmiu. Powinna ona objąć swoją opieką wszystkie dzieci w tym wieku zamieszkałe w danym rejonie. Ważne jest, aby opieka poradni rozpoczynała się bezpośrednio po wypisaniu dziecka z oddziału noworodków.

Warto tu wspomnieć, że racjonalna opieka nad ciężarną w poradni K (w miastach) łub C (na wsi) i zorganizowanie właściwych warunków porodu stanowi bardzo istotny element w opiece profilaktycznej nad dzieckiem. Stan zdrowia ciężarnej, właściwe odżywianie, ochrona i zabezpieczenie przed nadmierną pracą w dużym stopniu decydują o zdrowiu noworodka, jego dojrzałości i obecności wad rozwojowych. Ustalenie grupy krwi ciężarnej pozwoli na właściwą profilaktykę i leczenie ewentualnej choroby hemolitycznej noworodka. W zabezpieczeniu ciężarnej przed nadmierną pracą bardzo pomaga właściwe rozłożenie przysługującego kobiecie-matce dwunastotygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Przez pierwsze dni po urodzeniu opiekę nad dzieckiem sprawuje zakład położniczy lub położna. Wszystko, co w czasie ciąży, porodu i w okresie noworodkowym mogło wpłynąć ujemnie na rozwój dziecka, powinno być podane do wiadomości poradni dziecięcej. Zawiadomienie, że dziecko zostało wypisane z oddziału noworodków, powinno w zasadzie dotrzeć do poradni dziecięcej w 48 godzin po urodzeniu się dziecka.

Każde dziecko, zwłaszcza niemowlę, musi otrzymać w poradni pewne minimum świadczeń profilaktycznych. Stanowią je: systematyczne okresowe badanie dziecka, regulowanie jego odżywiania, akcja przeciwkrzywicza, przeprowadzenie obowiązkowych szczepień, nauczenie matki prawidłowego pielęgnowania i wychowywania dziecka oraz wyeliminowanie w miarę możności szkodliwych wpływów środowiska. Systematyczne okresowe badania pozwalają na wykrywanie niedociągnięć w rozwoju fizycznym dziecka i na szybkie ich korygowanie. Znajomość środowiska, w którym dziecko przebywa (dzięki odwiedzinom domowym lekarza i pielęgniarki poradnianej), zwiększa wybitnie skuteczność pracy poradni.

Pomocniczą placówką profilaktycznej poradni dziecięcej jest punkt zbioru mleka kobiecego, z którego niemowlę pozbawione mleka matki może je w razie potrzeby otrzymać. Punkt gromadzi mleko kobiece od tych matek, które posiadają je w nadmiarze.

Specjalną opieką poradni powinny być otoczone dzieci w pierwszym kwartale życia, urodzone przedwcześnie, z wadami wrodzonymi oraz niemowlęta z krzywicą i dystrepsją. Na marginesie należy zaznaczyć, że dobrze prowadzona poradnia nie powinna mieć przypadków krzywicy z niedoboru witaminy D czy dystrepsji pokarmowego pochodzenia „własnego chowu". O efektywności pracy poradni profilaktycznej świadczy minimalna umieralność dzieci objętych opieką poradni, niewielka zachorowalność i rozwój według praw skorygowanego w miarę możliwości genotypu.