RÓWNOWAGA ELEKTROLITOWO-WODNA I KWASOWO-ZASADOWA

Medycyna » RÓWNOWAGA ELEKTROLITOWO-WODNA I KWASOWO-ZASADOWA

Elektrolity są to substancje mające w roztworze zdolność dysocjacji na elektrycznie naładowane jony. Silne elektrolity dysocjują w roztworze całkowicie. Są to przeważnie nieorganiczne kwasy (np. H2S04), zasady (np. NaOH) i sole (np. NaCl). Słabe elektrolity (kwasy i zasady organiczne) dysocjują w roztworze tylko częściowo. Potocznie nazywa się elektrolitami elektrolity silne i w tym znaczeniu będzie ten termin używany w niniejszym rozdziale. Jony są to atomy lub grupy atomów posiadające ładunek elektryczny na skutek przyłączenia lub oddania elektronu. Jeśli elektron zostaje oddany, to atom lub cząsteczka stają się naładowane dodatnio. Taki atom lub cząsteczka noszą nazwę kationu. Kationami są: Na+, K+, Ca++, Mg++ i NH4+. W polu elektrycznym kationy wędrują w kierunku katody. Aniony są to atomy lub cząsteczki obdarzone ładunkiem ujemnym, gdyż posiadają one więcej elektronów niż. protonów. Przykładami anionów są: Cl-, OH~, HCO^ , PO^-

W polu elektrycznym aniony wędrują w kierunku anody. Przyjęcie lub oddanie jednego elektronu powoduje powstanie jonu jednowartościowego. Jony z niedoborem lub nadmiarem dwóch lub trzech elektronów są 2- lub 3-wartościowe. Wartościowość — jest miarą zdolności atomu lub cząsteczki wiązania się z innymi atomami lub cząsteczkami. Jeden atom K+, Na" lub H wiąże się z jednym atomem Cl". Wszystkie te atomy są jedno wartościowe. 1 atom 2-wartościowego Ca2+ łączy się z 2 atomami Cl-. Liczbę atomów wodoru, jaką może przyłączyć lub zastąpić_ atom danego pierwiastka, nazywamy jego wartościowością. Ciężar atomowy — wskazuje, ile razy atom danego pierwiastka jest cięższy od - masy atomu węgla. Ciężar atomowy sodu wynosi 23. Cię- 12 żar atomowy K+ wynosi 39, Ca2+ — 40, Cl" — 35,5, O — 16.