WSKAŹNIKI PSYCHORUCHOWEGO ROZWOJU DZIECKA

Medycyna » WSKAŹNIKI PSYCHORUCHOWEGO ROZWOJU DZIECKA

Wskaźnikiem, którym zazwyczaj posługujemy się dla określenia poziomu psychoruchowego rozwoju małego dziecka, jest jego wiek rozwojowy (WR). w zasadzie WR powinien odpowiadać wiekowi życia (WŻ). Gdy dziecko jest opóźnione w swoim rozwoju, stopień jego opóźnienia ujmuje się w odniesieniu do wieku dziecka, używając wskaźnika zwanego ilorazem rozwoju, który wyraża się stosunkiem wieku rozwojowego do wieku życia.

U dzieci o wieku rozwojowym równym wiekowi życia rozwój zwie się typowym zarówno pod względem tempa, jak i jego rytmu. U dzieci starszych badania testowe kładą nacisk głównie na ustalanie poziomu funkcji intelektualnych. Wskaźnikiem rozwoju tych funkcji jest wiek rozwoju umysłowego dziecka, zwany inaczej wiekiem inteligencji (WI). Wiek inteligencji, podobnie jak wiek rozwojowy, odnosi się również do wieku życia Określając w ten sposób iloraz inteligencji (II) i dla ułatwienia również mnoży się go przez 100: